شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران
برگشت به صفجه اصلی

گیاه [Bunium chaerophylloides (Regel & Schmalh.) Drude]

نام علمی Author خانواده نام انگلیسی نام فارسی شکل زیستی وضعیت گیاه انحصاری ایران سرعت رشد
Bunium chaerophylloides (Regel & Schmalh.) Drude (Regel & Schmalh.) Drude Apiaceae زیره کلاتی SYNONYM