شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران
برگشت به صفجه اصلی

گیاه [Bunium cylindricum (Boiss. & Hohen.) Drude]

نام علمی Author خانواده نام انگلیسی نام فارسی شکل زیستی وضعیت گیاه انحصاری ایران سرعت رشد
Bunium cylindricum (Boiss. & Hohen.) Drude (Boiss. & Hohen.) Drude Apiaceae زیره استوانه ای, روغنک SYNONYM