شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران
برگشت به صفجه اصلی

گیاه [Blepharis persica (Burm.fil.) Kuntze]

نام علمی Author خانواده نام انگلیسی نام فارسی شکل زیستی وضعیت گیاه انحصاری ایران سرعت رشد
Blepharis persica (Burm.fil.) Kuntze (Burm.fil.) Kuntze Acanthaceae خارسنبل SYNONYM