شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران
برگشت به صفجه اصلی

گیاه [Ferula galbaniflua Boiss. & Buhse]

نام علمی Author خانواده نام انگلیسی نام فارسی شکل زیستی وضعیت گیاه انحصاری ایران سرعت رشد
Ferula galbaniflua Boiss. & Buhse Boiss. & Buhse Apiaceae کمایجندقی SYNONYM