شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران
برگشت به صفجه اصلی

گیاه [Bupleurum rotundifolium L.]

نام علمی Author خانواده نام انگلیسی نام فارسی شکل زیستی وضعیت گیاه انحصاری ایران سرعت رشد
Bupleurum rotundifolium L. L. Apiaceae Hare's Ear, round-leaved thorough-wax چتر گندمی برگ گرد،گوش خرگوش گرد ACCEPTED