شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران
برگشت به صفجه اصلی

گیاه [Noaea mucronata (Forssk.) Asch. & Schweinf.]

نام علمی Author خانواده نام انگلیسی نام فارسی شکل زیستی وضعیت گیاه انحصاری ایران سرعت رشد
Noaea mucronata (Forssk.) Asch. & Schweinf. (Forssk.) Asch. & Schweinf. Amaranthaceae شوخ، خارکو، ناخن عروس ACCEPTED