شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران
برگشت به صفجه اصلی

گیاه [Haloxylon ammodendron (C.A.Mey.) Bunge ex Fenzl]

نام علمی Author خانواده نام انگلیسی نام فارسی شکل زیستی وضعیت گیاه انحصاری ایران سرعت رشد
Haloxylon ammodendron (C.A.Mey.) Bunge ex Fenzl (C.A.Mey.) Bunge ex Fenzl Amaranthaceae سیاه تاغ ACCEPTED