شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران
برگشت به صفجه اصلی

گیاه [Chenopodium opulifolium Schrad. ex W.D.J.Koch & Ziz]

نام علمی Author خانواده نام انگلیسی نام فارسی شکل زیستی وضعیت گیاه انحصاری ایران سرعت رشد
Chenopodium opulifolium Schrad. ex W.D.J.Koch & Ziz Schrad. ex W.D.J.Koch & Ziz Amaranthaceae سلمه تره SYNONYM