شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران
برگشت به صفجه اصلی

گیاه [Halothamnus glaucus (M.Bieb.) Botsch.]

نام علمی Author خانواده نام انگلیسی نام فارسی شکل زیستی وضعیت گیاه انحصاری ایران سرعت رشد
Halothamnus glaucus (M.Bieb.) Botsch. (M.Bieb.) Botsch. Amaranthaceae عجوه کلمی ACCEPTED