شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران
برگشت به صفجه اصلی

گیاه [Chenopodium vulvaria L.]

نام علمی Author خانواده نام انگلیسی نام فارسی شکل زیستی وضعیت گیاه انحصاری ایران سرعت رشد
Chenopodium vulvaria L. L. Amaranthaceae Stinking Goosefoot سلمک ، سلمه تره ،غازپا ACCEPTED