بابونه بهاری Anthemis cotula
بابونه Chamaemelum nobile
بابونه دارویی، بابونه اروپایی Matricaria recutita
بابونه گاوی، مخلصه Tanacetum parthenium