آرامبخش Galium odoratum
Gastrodia elata
Gelsemium sempervirens
Ginkgo biloba
Glaux maritima
Goodenia varia
Grindelia camporum
Grindelia humilis
Grindelia lanceolata
Grindelia robusta
Grindelia squarrosa
Gutierrezia sarothrae