آرامبخش Actinidia chinensis
Actinidia deliciosa
Actinidia polygama
Adonis amurensis
Adonis vernalis
Aegopodium podagraria
Aethusa cynapium
Albizia julibrissin
Alchemilla alpina
Alchemilla xanthochlora
Aloysia triphylla
Anaphalis margaritacea