شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
Displaying 1 - 9 of 9
گیاه بیماری قسمت مورد استفاده
Teucrium orientale L. گرگرفتگی زنان اندام هوایی
Foeniculum vulgare Mill. افزودنی قاعدگی,گرگرفتگی یائسگی,شیر افزا برگ,میوه
Anethum graveolens L. شیر افزا,افزودنی ضد قاعدگی,گرگرفتگی یائسگی برگ,میوه
Achillea millefolium L. دیابت بارداری,کم خونی,گرگرفتگی یائسگی اندام هوایی
Salvia officinalis L. گرگرفتگی یائسگی اندام هوایی
Rosa gallica L. داروی مقوی غرایز جنسی,گرگرفتگی یائسگی گل
Bassia eriophora (Steph. ex M.Bieb.) Kuntze کاهش گرگرفتگی در زنان در آستانه یائسگی, دیابت شیرین,بواسیر، هموروئید,عفونت رحم,ض بیشتر ... اندام هوایی
Salvia leriifolia Benth. ضدمیکروب,آنتی اکسیدان,مقوی گوارشی,دارای  <...> ئسگی مانند عرق کردن,گرگرفتگی بیشتر ... برگ
Salvia nemorosa L. تسکین درد قاعدگی,درمان گرگرفتگی در دوران یائسگی بذر