شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
Displaying 1 - 4 of 4
گیاه بیماری قسمت مورد استفاده
Adiantum capillus-veneris L. درمان سرما خوردگی,رفع صفرا,مدر,عادت ماهیانه زنان,خلط آور,نرم کننده سینه اندام هوایی
Celtis australis L. باز کردن عادت ماهیانه,تقویت معده,قابض,آرامبخش,ضد اسهال,تسکین درد,تسکین سرفه,ترشح بیشتر ... کل گیاه
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. بندآوئرنده خون,تنظیم کننده عادت ماهیانه خانم ها,نرم کردن دمل های چرکی بذر,ریشه,برگ
Celtis australis L. فقدان عادت ماهیانه,قولنچ به کار میرود میوه