شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
Displaying 1 - 10 of 10
گیاه بیماری قسمت مورد استفاده
Acanthophyllum crassifolium Boiss. درمان سیاتیک,درمان سنگ مثانه,عطسه آور,درمان سوزاک,درمان درد کمر گل
Adiantum capillus-veneris L. ضد عفونی کننده,درد کلیه,ضد سنگ مثانه,بی دردی,رنگ مو برگ,گل
Alhagi persarum Boiss. & Buhse ضد سنگ مثانه,ضد عفونی کننده,مشکلات کلیوی,عفونت لوله ادراری and ساقه,برگ
Allium akaka S.G.Gmel. ex Schult. & Schult.f. اشتها آور,ضد عفونی کننده,ضد سنگ مثانه,ضد انگل,گوارش خوب برگ,پیاز
Allium ampeloprasum subsp. iranicum Wendelbo ضد عفونی کننده,عفونت کلیه,عفونت ادراری,ضد سنگ مثانه,درد معده,مشکل روده,آشپزی برگ,پیاز
Cerasus mahaleb (L.) Mill. ملین,ضد سنگ مثانه,آشپزی,ادویه میوه
Cerasus microcarpa (C.A.Mey.) Boiss. آرام بخش,ضد سنگ مثانه,ضد تب پوست,رزین
Noaea mucronata (Forssk.) Asch. & Schweinf. ضد سنگ مثانه برگ,گل
Onobrychis elymaitica Boiss. & Hausskn. ضد سنگ مثانه,مشکلات کلیوی برگ,گل
Mespilus germanica L. ادرار آور,کلیه,سنگ مثانه,ضد خونریزی,ضد اسهال برگ,میوه