شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
Displaying 1 - 10 of 10
گیاه بیماری قسمت مورد استفاده
Ocimum basilicum L. مقوی,ضد اسپاسم,آسم,سیاه سرفه,فلج,سر درد، میگرن,نقرس,صرع, ضعف اعصاب,درمان بی اشته بیشتر ... گل
Crataegus aronia (L.) Bosc ex DC. بیخوابی، سر درد، میگرن، مسهل صفرا میوه
Ferula oopoda (Boiss. & Buhse) Boiss. سرفه کردن,آسم,اختلال تنفسی,سر درد، میگرن,خلط آور (بلغم آور) بذر,صمغ
Heracleum persicum Desf. سکسکه,اشتها آور,طعم دهنده,نفخ آور,ضد کرم,مقوی معده,لرزش، رعشه,سر درد، میگرن,سردر بیشتر ... میوه,گل
Rosmarinus officinalis L. اشتها آور,سر درد، میگرن,درد معده,روماتیسم,اختلالات عصبی,ضد عفونی کننده زخم ادرار بیشتر ... برگ,گل
Ferula oopoda (Boiss. & Buhse) Boiss. سرفه کردن,آسم,اختلال تنفسی,سر درد، میگرن,خلط آور (بلغم آور) بذر,لاتکس
Chrysanthemum coronarium L. سردرد,سر درد، میگرن اندام هوایی
Pyrus syriaca Boiss. سر درد,میگرن بذر
Calotropis procera (Aiton) Aiton fil. آرامبخش بعد از مارگزیدگی (برگ),عقرب,نیش حشره,ناراحتی معده (ریشه),سر درد، میگرن,ا بیشتر ... برگ,ریشه,لاتکس
Tanacetum parthenium (L.) Sch.Bip. دافع انگل,سر درد، میگرن,ضد التهاب اندام هوایی