شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
Displaying 1 - 2 of 2
گیاه بیماری قسمت مورد استفاده
Pistacia atlantica Desf. قابض,مدر,تقویت نیروى جنسى ساقه,میوه نارس
Gundelia tournefortii L. خارج شدن اخلاط سینه,دفع جرب,افزایش نیروى جنسى,ترشح ادرار بذر,گل