شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
Displaying 1 - 10 of 10
گیاه بیماری قسمت مورد استفاده
Echium amoenum Fisch. & C.A.Mey. ضد تپش قلب,آرامبخش,مدر,ضد سرفه گل
Lycopus europaeus L. درمان تپش قلب
Centaurea behen L. مقوی,درمان زردی,بیماری قلبی,پادزهر,رفع ناتوانی جنسی,تپش قلب,افزایش حجم اسپرم,تقو بیشتر ... گل,ریشه
Allium sativum L. کاهش فشار خون,تپش قلب,اشتها آور,سرماخوردگی,کاهش چربی خون,ضد نقرس,سیاه سرفه,ضد عف بیشتر ... پیاز
Scandix pecten-veneris L. تپش قلب,انعقاد خون,بدن درد اندام هوایی
Melissa officinalis L. نقرس,تپش قلب,لرزش، رعشه دفع کننده خون آرام بخش ,ادرار آور نفخ شکم ,طعم دهنده الت بیشتر ... گل,ساقه,برگ,بذر
Scandix pecten-veneris L. تپش قلب,انعقاد خون,بدن درد اندام هوایی
Cerasus mahaleb (L.) Mill. کیست های کبدی,آرام بخش اعصاب,مفاصل متورم,دافع انگل,کاهش تپش قلب پوست برگ,میوه
Rosa canina L. ارام کننده اعصاب,ضد تپش قلب,جهت لطافت پوست گل
Cichorium intybus L. زردی (یرقان),تپش قلب,اشتها آور,زیان آور اندام هوایی