شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
Displaying 1 - 10 of 10
گیاه بیماری قسمت مورد استفاده
Prangos ferulacea (L.) Lindl. تقویت اعصاب,رفع نگرانی بذر,ساقه,برگ
Achillea santolinoides Lag. درمان عفونت,سردرد,تقویت اعصاب,قاعده آور,اشتهاآور گل
Nicotiana tabacum L. ملین,مواد مخدر,کرم زدا,نفخ آور,درمان برو <...> م,ضد سرطان,مسکن درد,تقویت اعصاب بیشتر ... برگ
Anthemis tinctoria L. آرامبخش,تقویت اعصاب,درمان سرماخوردگی,مقوی معده برگ,سرشاخه گل دار
Lagochilus macracanthus Fisch. & C.A.Mey. تقویت اعصاب گل
Mespilus germanica L. تقویت اعصاب میوه
Pistacia atlantica Desf. رفع سردرد,تقویت نیروی جنسی,تقویت اعصاب,صاف کردن صدا,یرقان,سختی ترشح ادرار,درد کم بیشتر ... میوه,به مقدار کم برگ
Phoenix dactylifera L. مقوی عمومی,مقوی معده,بهترین قند برای افراد دیابتی,تقویت اعصاب,روان,تصفیه خون,ضد بیشتر ... گرده,میوه
Nepeta glomerulosa Boiss. درمان بیماریهای گوارشی,درمان سرماخوردگی وتقویت اعصاب برگ,ساقه,گل
Glycyrrhiza glabra L. ملین,مدر,معرق,رفع سرفههای عصبی,التهابات معده,تقویت اعصاب,نیروی جنسی,جلوگیری از ر بیشتر ... ریشه