شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
برگشت به صفجه اصلی

منبع بررسی اتنوبوتانی گیاهان دارویی قرق گوي نیک شهرستان رازوجرگلان استان خراسان شمالی

نام سند سال میلادی سال استان شهرستان ناشر
Abedi et al., 2016 2016 1395 خراسان شمالی راز نخستین همایش ملی گیاهان دارویی معطر و ادویه ای
Displaying 1 - 10 of 10
گیاه بیماری قسمت مورد استفاده
Ferula gumosa Boiss. سرماخوردگی,سرفه بذر
Eremurus olgae Regel ناراحتی معده. یبوست ریشه,برگ
Achillea biebersteinii Afan. سردرد,سنگ کلیه گل
Anthemis triumfettii (L.) DC. رفع قاعدگی گل
Artemisia aucheri Boiss. سرماخوردگی اندام هوایی
Calendula officinalis L. تنظیم قاعدگی گل
Centaurea depressa M.Bieb. دل پیچه,قارچ پوستی گل
Berberis integerrima Bunge تصفیه خون میوه,ریشه
Anchusa italica Retz. آرامبخش گل
Juniperus excelsa M.-Bieb. درد مفاصل بذر